รายละเอียด

ผู้ออกหลักทรัพย์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
วันที่ยื่น Filing version แรก
17/10/2559
วันที่แก้ไข Filing ครั้งล่าสุด (วันที่นับ 1 Filing)
29/10/2559
วันที่ Filing มีผลบังคับใช้
17/11/2559
วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย
วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย
ประเภทหลักทรัพย์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ประเภทการเสนอขาย
การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรกต่อประชาชน
ที่ปรึกษาทางการเงิน/ผู้ควบคุม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) / นาย ธนาเดช โอภาสยานนท์

หนังสือชี้ชวน

หัวข้อ Filing Version แรก Filing Version ล่าสุด
ปกหน้า 16 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
ปกหน้า 14 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
ปกหน้า 16 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 1] – สรุปข้อมูลสำคัญของกองทรัสต์ 17 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2] – ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 14 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2] – ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 17 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2] – ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 14 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2] – ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 14 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2] – ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 14 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2] – ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 14 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2] – ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 14 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2] – ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 14 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2] – ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 14 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2] – ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 14 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2] – ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 14 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2] – ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 17 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2] – ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 14 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2] – ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 14 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2] – ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 14 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2] – ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 14 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2] – ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 14 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 2] – ข้อมูลเกี่ยวกับกองทรัสต์ 14 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 3] – ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ 14 ตุลาคม 2559 29 พฤศจิกายน 2559
[ส่วนที่ 4] – การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 16 ตุลาคม 2559 17 พฤศจิกายน 2559
[เอกสารแนบ] – 1 (กรณี IPO ให้แนบ ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกรณี PO ให้แนบ สัญญาก่อตั้งทรัสต์) 14 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 255
[เอกสารแนบ] – 2 (สรุปรายงานประเมิน) 14 ตุลาคม 2559
[เอกสารแนบ] – 2 (สรุปรายงานประเมิน) 14 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
[เอกสารแนบ] – 3 (เอกสารอื่นๆ เช่น งบการเงินของผู้รับประกันรายได้) 14 ตุลาคม 2559
[เอกสารแนบ] – 3 (เอกสารอื่นๆ เช่น งบการเงินของผู้รับประกันรายได้) 14 ตุลาคม 2559
[เอกสารแนบ] – 3 (เอกสารอื่นๆ เช่น งบการเงินของผู้รับประกันรายได้) 14 ตุลาคม 2559
[เอกสารแนบ] – 3 (เอกสารอื่นๆ เช่น งบการเงินของผู้รับประกันรายได้) 14 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
[เอกสารแนบ] – 4 (ในกรณี PO ให้เพิ่มเอกสาร งบการเงินของกองทรัสต์ 3 ปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินสำหรับไตรมาสล่าสุด ก่อนวันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล) 14 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
[เอกสารแนบ] – 4 (ในกรณี PO ให้เพิ่มเอกสาร งบการเงินของกองทรัสต์ 3 ปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินสำหรับไตรมาสล่าสุด ก่อนวันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล) 14 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
[เอกสารแนบ] – 4 (ในกรณี PO ให้เพิ่มเอกสาร งบการเงินของกองทรัสต์ 3 ปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินสำหรับไตรมาสล่าสุด ก่อนวันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล) 14 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
[เอกสารแนบ] – 4 (ในกรณี PO ให้เพิ่มเอกสาร งบการเงินของกองทรัสต์ 3 ปีบัญชีล่าสุด และงบการเงินสำหรับไตรมาสล่าสุด ก่อนวันยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล) 14 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
[เอกสารแนบ] – 5 (ประมาณการผลตอบแทนของกองทรัสต์) 14 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559
[เอกสารแนบ] – 5 (ประมาณการผลตอบแทนของกองทรัสต์) 14 ตุลาคม 2559
[เอกสารแนบอื่น] 14 ตุลาคม 2559
[เอกสารแนบอื่น] 17 ตุลาคม 2559
[เอกสารแนบอื่น] 17 ตุลาคม 2559
[เอกสารแนบอื่น] 17 ตุลาคม 2559 16 พฤศจิกายน 2559