PlayPause
Slider
 

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (SRIPANWA) เป็นกองทรัสต์อยู่ในภาคบริการของประเทศไทย ลงทุนในกรรมสิทธิ์ที่ดิน อาคารสิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และระบบสาธารณูปโภคของโครงการโรงแรมศรีพันวา จังหวัดภูเก็ต และโรงแรมบาบา บีช คลับ ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย ทรัพย์สินประกอบด้วยโรงแรม บ้านพักตากอากาศ และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ผู้จัดการทรัสต์คือบริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด และผู้จัดการทรัพย์สินคือบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด

การดำเนินการของผู้จัดการกองทรัสต์ในการจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์จะอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลโดยทรัสตี เพื่อให้การดำเนินการของผู้จัดการกองทรัสต์เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติทรัสต์ ประกาศอื่น ๆ ที่ออกโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ชื่อกองทรัสต์ (ไทย)
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา
ชื่อกองทรัสต์ (อังกฤษ)
Sri panwa Hospitality Real Estate Investment Trust
ชื่อย่อ
SRIPANWA
ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT Manager)
บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด (“CIRM”)
ทรัสตี (Trustee)
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
วันที่จัดตั้งกองทรัสต์
6 ธันวาคม 2559

CIREIT Logo

บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการเป็นผู้จัดการกองทรัสต์  โดยมีบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวนร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท