ผู้จัดการกองทรัสต์
บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
ที่อยู่ : 2922/198 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 10
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ :   02-308-2022

โทรสาร :     02-308 2033

อีเมล     :    cireit@cireit.com