ข้อมูลทั่วไป

สรุปคำถาม-คำตอบ
รายงานประจำปี
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
   หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
    รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
     รายงานการประชุมประจำปี
      หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์
      รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561
       การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุม