ข้อมูลทั่วไป

สรุปคำถาม-คำตอบ
  รายงานประจำปี
   หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
    หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
     รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
      รายงานการประชุมประจำปี
       หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์
       รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561
        การให้สิทธิผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุม