ข้อมูลทั่วไป

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญของผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
   รายงานประจำปี
    หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
     รายงานการประชุมประจำปี
      หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยทรัสต์
      รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561